Instrukcja dla autorów referatów

Dane ogólne:

Tytuł referatu: pismo wyśrodkowane, pogrubione, stopień pisma 16 pkt; odstęp 12 pkt.

Autorzy: pismo wyśrodkowane, pogrubione, stopień pisma 12 pkt; nazwiska oddzielone przecinkami; odstęp 12 pkt.

Miejsce pracy (adres pocztowy instytucji oraz adresy e-mail autorów): pismo wyśrodkowane, stopień pisma 10 pkt, odstęp 12 pkt; adresy e-mail z tej samej domeny należy skrócić wg przykładu powyżej.

 

Układ treści jak w poniższym opisie, stanowiącym zalecany przykład:

 

Tytuł referatu
– maksymalna długość do dwóch linii

Jan Kowalski1, Adam Nowak1,2, Maria Wiśniewska-Nowak2

1Politechnika Gdańska, Wydział Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
2Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, ul. Wita Stwosza 44, 81-450 Sopot
{jan.kowalski, anowak}@inf.pg.gda.pl, maria@mat.ug.edu.pl

1. Wstęp

Tytuły rozdziałów przy lewym marginesie, jak pokazano powyżej, ponumerowane, stopień pisma 12 pkt, pismo pogrubione (bold); odstęp 6 pkt przed i po podtytule.

Treść: stopień pisma 11 pkt, pojedynczy odstępy między wierszami, pisane od lewego marginesu, po akapicie odstęp 3 pkt.

We wstępie powinny być zamieszczone: przegląd stanu wiedzy, definicja problemów i przedmiotu wystąpienia.

2. Pozostałe rozdziały

W miarę możliwości należy zamieścić: opis zastosowanej metodyki, zawartość omawianych baz danych, zasadnicze napotkane problemy, analizę możliwych rozwiązań.

Wzory pisane w miarę możliwości od 2 cm, pełna interpunkcja,

numeracja przy prawym marginesie, np:  1.1

Wykresy i rysunki wmontować w tekst w formacie PCX, TIFF, wypośrodkowane, odstęp przed i po 3 pkt

Rys. x.; Tab. y. Podpisy pod rysunkiem lub nad tabelą jak w przykładzie, od lewego marginesu, 10 pkt, odstęp przed i po 3 pkt, bez znaku kropki na końcu

3. Podsumowanie i wnioski

Przedstawić zasadnicze wnioski, ew. omówić plany dalszych prac.

Bibliografia:

dalej lista przywołanych publikacji w kolejności cytowania, stopień pisma 10 pkt, odstępy pomiędzy cytowanymi pozycjami 6 pkt, numeracja w nawiasach kwadratowych, np.:

[17] Kowalski R.: Systemy ekspertowe. PWN, Warszawa, 1999.

 

Dokument należy zapisać do pliku w formacie MS Word 97/2000/XP DOC, RTF lub OpenOffice Document. Nazwa pliku powinna zaczynać się od nazwiska głównego autora i powinna zawierać słowo kluczowe tematu referatu, np. kowalski-cyrograf.doc. Długość nazwy pliku nie powinna przekraczać 60 znaków. Referat należy wysłać do organizatorów Konferencji Infobazy za pomocą formularza rejestracji na stronie www.infobazy.gda.pl.